STATUT

STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO DAWCY UŚMIECHU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Motocyklowe DAWCY UŚMIECHU zwane dalej Stowarzyszeniem, ma na celu organizowanie imprez motocyklowych typu zloty, organizowanie imprez charytatywnych związanych ze zbiórkami pieniędzy na cele charytatywne dla motocyklistów poszkodowanych w wypadkach lub w trudnej sytuacji zdrowotnej i ich rodzin oraz wspierania Domów Dziecka, spotkań dla motocyklistów i innych osób lub instytucji związanych
z bezpieczeństwem jazdy na motocyklach i nie tylko, organizowanie szkoleń udzielania pierwszej pomocy, uczestniczenie w imprezach masowych w celu popularyzowania idei motocyklizmu.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.

 

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z p.zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§  5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 7

1. Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

a) Pomoc dzieciom z domów dziecka i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych,

b) zbiórki pieniędzy na cele charytatywne dla motocyklistów poszkodowanych w wypadkach lub w trudnej sytuacji zdrowotnej i ich rodzin oraz wsparcia Domów Dziecka i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych,

c) udział w zlotach motocyklowych w celu integrowania społeczności motocyklowej,

d) propagowanie bezpiecznej jazdy na motocyklach i nie tylko,

e) szkolenie związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach,

f) organizowanie imprez doszkalających w jeździe motocyklem,

g) przybliżanie idei motocyklizmu społeczeństwu.

 

2. Stowarzyszenie realizuje cele przez:

a) organizowanie imprez masowych charytatywnych związanych ze zbiórkami pieniędzy na cele charytatywne dla motocyklistów poszkodowanych w wypadkach lub w trudnej sytuacji zdrowotnej i ich rodzin oraz wsparcia Domów Dziecka i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych,

b) organizowanie imprez charytatywnych dla dzieci z Domów Dziecka i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych,

c) organizowanie imprez masowych związanych z bezpieczeństwem jazdy na motocyklach i nie tylko oraz udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach,

d) organizowanie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy,

e) organizowanie imprez doszkalających w jeździe motocyklem,

f) upowszechnianie wiedzy o motocyklach,

g) organizowanie zlotów motocyklowych,

h) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

i) współdziałanie z instytucjami charytatywnymi i społecznymi,

j) gromadzenie funduszy na cele Stowarzyszenia,

k) organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Stowarzyszenia.

l) wydawanie biuletynów, ulotek, gazetek promujące treści zawarte w statucie.

 

§ 8

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może ustanowić pełnomocników Zarządu – merytorycznych i terenowych.

 

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Stowarzyszenie nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§10

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być motocykliści zrzeszeni w klubach lub nie zrzeszeni, miłośnicy motocykli lub sympatycy Stowarzyszenia.

3.Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które popierają działalność Stowarzyszenia i zadeklarują świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

4.Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego Przedstawiciela.

5.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która jest w stanie przyczynić lub się przyczyni w znacznym stopniu do rozwoju idei Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia, wszystkich rodzajów, nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu, w drodze uchwały.

 

§ 12

1.Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.

 

2.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
w szczególności:

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) posiadać i nosić naszywkę lub znaczek Stowarzyszenia,

d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

e)korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 13

1.Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi przez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2.Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w działalności statutowej władz Stowarzyszenia.

3.Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4.Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem praw wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. a).

 

§ 14

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w razie:

a) rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,

b) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

c) śmierci członka oraz utrata osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym.

d) wykluczenia przez Zarząd.

 

2.Wykluczenie może być dokonane przez Zarząd w przypadku:

a) działalności członka sprzecznej ze statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) złożenia pisemnego wniosku przez Sąd Koleżeński.

 

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

1.Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

2.Pierwsze Władze Stowarzyszenia wybiera Zebranie założycielskie Stowarzyszenia.

3.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 18

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie działające pod nazwą Walne Zgromadzenie Członków.

2.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na 12 miesięcy, lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3.W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków/delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4.W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie honorowi oraz wspierający i zaproszeni goście.

5.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d) powoływanie i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) uchwalanie zmian statutu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

i) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków.

7.Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności najmniej połowy członków nie obowiązuje.

8.Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 19

1.Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym przynajmniej Prezesa i Wiceprezesa.

2.Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 5-cio letnią kadencję.

3.Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborach na tym samym zebraniu lub na pierwszym po wyborach zebraniu.

4.Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą sprawą Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

5.Możliwa jest wcześniejsza weryfikacja i ewentualne wcześniejsze odwołanie (przesłanka) zarządu stowarzyszenia w razie stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości.

 

§ 20

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych, nie będących członkami Zarządu ani pracownikami etatowymi Stowarzyszenia, wybranymi przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 1 członka.

2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami  o rachunkowości.

 

§ 21

1.Sąd Koleżeński składa się z 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

2.Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw spornych członków i zakresu działania Stowarzyszenia
i jego członków, poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3.Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

4.Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia.

5.Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

6.Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19-21 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

 

Rozdział III

Majątek, reprezentacja, postanowienia końcowe.

§ 23

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej oraz zbiórek pieniędzy na cele charytatywne.

2.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3.Decyzję o przyznaniu pomocy rzeczowej lub finansowej podejmuje Zarząd stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

4.Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 24

1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.W sprawach nie ujętych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

4.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd likwidatorami są Prezes i Skarbnik z ostatniego składu Zarządu.

 

 

Niniejszy statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia w dniu 26.04.2011r